Video

Mandarin

English

liǎn

face

yǎn jinɡ
眼 睛
eye

zuǐ

mouth

ěr duo
耳 朵
ear

bí zi
鼻 子
nose

tóu fɑ
头 发
hair