Video
Mandarin
English

wǒ tóu fɑ chánɡ
我 头 发 长

nǐ tóu fɑ duǎn
你 头 发 短
My hair is long.

Your hair is short.

tā yǎn jinɡ dà
他 眼 睛 大

wǒ yǎn jinɡ xiǎo
我 眼 睛 小
His eyes are big.

My eyes are small.

tā ɡè zi ɡāo
他 个 子 高

nǐ ɡè zi ǎi
你 个 子 矮
He is tall.

You are short.